FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
O Fakultetu
Institut za mašinstvo
Nastavnici i saradnici
Stalno uposleni
Vanjski saradnici
Dodiplomski - Bachelor studij
Postdiplomski - Master studij
Foto galerija
Oglasna ploča
Raspored predavanja
Raspored ispita
Dokumenta za bolonjski proces
Projekti
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
UNMO:Forum

v. prof. dr. Senad Rahimić

Dr  Senad Rahimić,                                                                                                                         Tlf: ++387 (0)36 571 258

Univerzitet "Džemal Bijedić" -  Mostar  (Bosna i Hercegovina)      

Mašinski fakultet                                                                                                     e-mail: senad.rahimic@unmo.ba

 

  

 


 

 

CURRICULUM  VITAE

 

 

1. BIOGRAFSKI PODACI

1.1. Lični podaci

Ime i prezime

dr.sc. Senad Rahimić, v.prof

Datum rođenja

02.07.1963.

Državljanstvo

BiH1.2. Obrazovanje

06.12.2007.

Doktorirao na Mašinskom fakultetu u Mostar

Tema: "Model unapređenja efikasnosti CAPP sistema u mašinskoj proizvodnji"

Mentor: prof.dr.sc. Vojo Višekruna

Naučni stepen: doktor tehničkih nauka (dr. sc.)

23.12. 2000.

Magistrirao na Mašinskom fakultetu u Mostar

Tema: "Optimizacij alata za duboko izvlačenje, korištenjem baza podataka i parametraksog modeliranja"

Mentor: prof.dr.sc. Himzo Đukić

Naučni stepen: magistar tehničkih nauka (mr. sc.)

08.06. 1990.

Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Mostaru

Tema: "Eksperimentalne metode istraživanja na presi visokog pritiska"

Mentor: doc.dr. Himzo Đukić

Stručni naziv: diplomirani inženjer mašinstva (dipl. ing. maš.)

1.3. Dodatna edukacija i certifikati

okotobar 1999

U okviru WUS projekta. završio kurs iz CNC programiranja u Salzburgu - Austiji i dobio za to međunarodni certifikat CNC/NC programera.

janurar 2000

U okviru DADA projekta boravio i radio na katedri za CIM tehnologije, Tehničkog Univerziteta Clasthal Njemačka

oktobar 2009

Završio kurs iz CAD softvera,Catia i dobio međunarodni certifikat CATIA V5 sistem.

1.4. Radno iskustvo

Decembar 2010-Septembar 2011

Prorektor za nastavu i nastavna pitanja,

Mart 2009- Mart 2011

v.d. dekan, Mašinskog fakulteta

27.03.2008.

Mašinski fakultet u Mostaru

Oblasti: CIM- kompjuterom integrisana proizvodnja

Zvanje: docent

mart 2001

Mašinski fakultet u Mostaru

Predmeti: Projektovanje pomoću računara, Osnovi računarske tehnike i grafike i Modeliranje pomoću računara

Zvanje: viši asistent

septembar 1999

Mašinski fakultet u Mostaru

Predmeti: Projektovanje pomoću računara, Osnovi računarske tehnike i grafike i Modeliranje pomoću računara

Zvanje: asistent

Januar 1997

Studij Informatike i Agromediteranski studij

Predmeti: Osnovi informatike i Osnovi inžinjerstva

Zvanje: asistent

Juni 1990

VI „SOKO" Mostar

Zvanje: Projektant

 

 

 

 

2. Rad na naučno-istraživačkim i stručnim projektima

1.

Projekat: „Implementacija informatičkih tehnologija - AutoCAD" za za Privredni subjekt Hidroelektrane na Neretvi

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Mihajlo Huđec, Safet Isić

Godina: 2001

2.

Projekat: Implementacija novog smjera na Mašinskom fakultetu „Kompjuterski inžinjering”

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Godina: 2002

3.

Projekat: „Plutajuća platforma” za HE Jablanica

Nosilac projekta: Dragi Tiro

Učesnici projekta: Senad Rahimić, Jusuf Kevelj

Godina: 2005

Nakon izbora u zvanje – docent na naučnu oblast:

CIM – Kompjuterom integrisana proizvodnja

4.

Projekat: Pokretnih tribina za salu sjevernog logora

Nosilac projekta: Smail Klarić

Učesnici projekta: Senad Rahimić, Safet Isić, Mihajlo Huđec

Godina: 2008

5.

Projekat: „Razvoj samostalnog solarnog sistema”, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. 2010.g.

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Mihajlo Huđe

Godina: 2008

6.

Projekat:„Istraživanje efikasnosti vjetroturbina”, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Edin Šunje

Godina: 2011

7.

Projekat: „Informatizacija Univerziteta 2011 (Virtualni informacijski system)”, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Salko Kovačić

Godina: 2011

8.

Projekat: „Analiza mogućnosti iskorištenja Bijelog sloja na obrađenoj površini u Funkciji povećanja životnog ciklusa Proizvoda”

Nosilac projekta: Muhamed Mehmedović

Učesnici projekta: Senad Rahimic, Emir Šarić,

Edin Šunje

Godina: 2011

3. SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA

3.1. Radovi objavljeni u časopisima

1.

S. Rahimić, V. Višekruna, Proposes a methodology and architecture suitable for generating the process plan of machining parts: "Journal and Scientists” 2006

2.

Senad Rahimić, Vojo Višekruna, Optimization of genarative CAPP system wtih minimum cost per pice, Advances in Production Engineering & Managment, journal APEM, Number 4, ISSN- 6250, novembar 2007

Abstract

In this paper will be show model for optimizataion varinats process planning with minimum cost per piece in function to cutting speed. The numbers varinats depends of resource by manufactured system, machine labor and overhead rate and tools. The optmization model will be use in generative CAPP system for rotation parts. The Mathematically model devolpment for minimum cost per piece, which have all parameters of process planning. For determining machining and manufacturing tims imoprting for maximum profit, what is leading aim all manufacturing of industry. The optimal of cutting speed determining which to recive maximum profit. The maximum profit introducing combination of criterion minimum cost per piece variant process planning and criterion optimal of cutting speed.

Key Words: generatie CAPP, process planning, architecture and methodology

3.2. Radovi ovjavljeni u zborniku međunaronog naučnog skupa održanog u inostranstvu

3.

S. Rahimić, B. Mijović: Projektovanje alata za duboko izvlačenje korištenjem baza podataka, međunarodni stručni skup, ZEPS 2000, Zenica, Bosna i Hercegovina 2000.

4.

S. Rahimić: Development of CIM encirclement for deep drawing, 8th International scientific conference on production engineering, CIM 2002- Korčula 2002 Croatia.

5.

S. Rahimić: Using Taguchi Methods for deep drawing, 6th International Research/Export Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2003, Lloret de Mar, Barcelona, Spain, 2003.

6.

D. Petković, V. Višekruna, S. Rahimić: A contribution of generative GT-System in the filed of forging industry, 4th International Symposium On Inteligent Manufacturing System – IMS 2004 September 6-8. , 2004, Sakarya, Turkey.

7.

S. Rahimić, V. Višekruna: Proposes A Methodology And Architecture Suitable For Generating The Process Plan Of Machining Parts,The 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young researchers and Scientists” (10) 19-22nd October 2005.

8.

S. Rahimić, V. Višekruna: The architecture and methodology for rotational parts, 10th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2005, Croatia.

9.

S. Rahimić, V. Višekruna: Manufacturing Cost Estimation Of Process Planning Using The ABC Method, 10th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2006, Barcelona-Lloret de Mar, Spain, 11-15 September, 2006.

10.

S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič: Model minimalnog jedinčnog troška varijante tehnološkog procesa, CIMOSovi IZZIVI dan raziskav 2006 – CRD '06, Koper, 17. november 2006.

11.

S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič: Optimization Of Variant Process Palnning For Genarative CAPP System, 11th International Scientific Conference On Production Engineering–CIM2007, Croatian Association of Production Engineering, Zagreb 2007.

12.

Senad Rahimić, Vojo Višekruna, Jože Balič: PDES/STEP International Model For Process Planning With Suport Computers, 6th International Scientific Conference on Production Engineering Development And Modernization Of Production, Plitvice Croatia, 2007.

3.3.

Objavljeni radovi nakon izbora u zvanje – docenta

Na naučnu oblast „CIM – Kompjuterom integrisana proizvodnja"

 

 

13.

V. Višekruna, S. Rahimic, E. Šunje: ˝Intergration CAD – CAM System Using Of Object Oriented Method˝, XIV Međunarodna naučna konferencija ˝Industrijski sistemi˝ Novi Sad, oktobar 2008.

14.

Senad Rahimić, Edin Šunje: Integration CAD-CAM System Using Of Object Oriented Method, 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEON PRODUCTION ENGINEERING, Egypt, Aciro, RIM 2009.

ABSTRACT:

Starting from the functional requirements, geometrical and technological for rotation parts, paper analysis possible applications of advanced CAD-CAM systems and transfer from conventional to CNC technology for rotation parts productions. An example of the applications of the advanced CAD-CAM systems and parametric design for the rotation parts components modelling for CNC manufacturing technology are given

Keywords: CAD-CAM, object oriented

15.

Rahimic Senad; Visekruna Vojo; Edin Sunje: Integration CAD-CAE- CAM Trough Databasefor Complex Assemble, Full Annals of DAAAM & Proceedings, Jan2009, p1389-1390.

 

Abstract

This paper analyzes the integration of CAD-CAE-CAM systems through a common database. Integration is shown through a practical example of application software, Solid Works and Visual Basic to the development of the special machines for complex assemble.

Key words: Database, Integration, CAD, CAE, CAM systems.

16.

S. Rahimic, A. Hajdarovic: Dizajniranje vjetrenjače sa vertikalnom osom rotacije, „1st International Scientific Conference on Engineering ”Manufacturing and Advanced Technologies” MAT 2010, Mostar Bosnia and Herzegovina, 18-20 November 2010.

17.

S. Rahimić, E. Šunje: ˝Design Of Complex Part in CAD-CAE-CAM Systems Using Object Oriented Method˝, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology – TMT 2011”, Prague, Czech Republic, 12-18 Septembar 2011.

 

ABSTRACT

The possibility of improvement CAD - CAE - CAM systems using the application based on object oriented method paper is shown in this paper. The application is linked to the CAD-CAE-CAM systems using the API commands. The application will enable generation and modification of typical complex parts. Process planning for the complex part is done in CAM system where the G-code is generated for 5-axis milling machine and also simulation is done.

Keywords: CAD, CAE, CAM, 5 axis machine, database, object oriented method

18.

S. Rahimić, E. Šunje: Design Of Complex Part in CAD-CAE-CAM Systems Using Object Oriented Method, 15th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology – TMT 2010”, Prague, Czech Republic, 12-18 Septembar 2011.

Abstract

The possibility of improvement CAD - CAE - CAM systems using the application based on object oriented method paper is shown in this paper. The application is linked to the CAD-CAE-CAM systems using the API commands. The application will enable generation and modification of typical complex parts. Process planning for the complex part is done in CAM system where the G-code is generated for 5-axis milling machine and also simulation is done.

Keywords: CAD, CAE, CAM, 5 axis machine, database, object oriented method

19.

Saric, I., N. Repcic, A. Muminovic and S. Rahimic: „3D Geometric parameter modelling of spur gears, bevel gears and worms”. Technics Technologies Education Management – TTEM, recension is underway, Indexing on: SCI Science Citation Index Expanded http://www.isiwebofknowledge.com THOMSON REUTERS ISI Web of Knowledge, EBSCO Publishing (EP) USA http://www.epnet.com. 2011.

Abstract

In this paper, the results of the research of three-dimensional (3D) geometric parameter modelling of different types of standard catalogue gears: spur gears, bevel gears and worms using CATIA V5 software system (modules: Sketcher, Part Design, Generative Shape Design). It is advisable to make the parameterisation of gears for the purpose of automatization of its designing. Parameter modelling application makes possible the control of created geometry of 3D gear model through parameters integrated in some relations (formulas, parameter rules and so on). Geometry of 3D gear model is changed by changes of these parameters values. Designer could generate more designing solutions by gear parameterisation. Final taking into consideration shows that functionality of parameter associatively must obligatory apply in interaction with previous traditional geometric modelling approach. Modelling methodology and functionality that is described by selected examples can be used in any category of industry and in any process.

Key words: gears, parameter modelling, CATIA V5

3.4. Knjige, skripte, razne publikacije, poglavlja u knjizi

2.

S-2

S. Rahimić, Skripta iz CIMA, 2005. Godina.

4.

S-4

S. Rahimić, Skripta iz Ekspertnih sistema, 2011. Godina.

5.

K-1

Knjiga: Dizajniranje proizvoda, autori: dr.sc.Senad Rahimić i Edin Šunje, Usvojene recenzije na sjednici NNV Mašinskog fakulteta, 12.04.2012, odluka broj: 130-180-21-2/150. Recezenti prof.dr.sc. Vojo Višekruna i v.prof.sc. Muhamed Mehmedović.

ISBN 978-9958-604-67-6

3.5. Međunarodne i domaće naučne konferencije

scientific committee (naučni odbor)

-14 th International Researchexpert Conference "Trends in the development of machinery and associated Technologi", 11-18 September 2010, Mediterranan Cruise.

 

-8 thInternational Scentific Conference of production Engineering, Research and Modernization of Production, 26-30 September 2010, Praha Czech Republic.

 

-15 thInternational Researchexpert Conference "trends in the development of machinery and associated Technologi", 12-18 September 2011, Prague, Czech Republic.

 

Organizacioni odbor Međunarodnih konferencija

-1stInternational Scientific Conference on Engineering, MAT 2010, „Manufacturing and Advanced Technologies November 18-20 2010– Predsjednik ogranizaionog odbora

 

-2stInternational Scientific Conference on Engineering, MAT 2012, „Manufacturing and Advanced Technologies, November 22-24.2012., Antalya Turkey - član organizacionog odbora

 

3.6. Mentorstvo u izradi diplomskih radova

Red.

broj

Ime i prezime

Naziv diplomskog rada

Datum

Odbrane

Edin

Šunje

Integracija proizvodnih aktivnosti u CIM konceptu

maj

2008.

Adi

Kević

Korištenje CAD/CAE/CAM sistema za izradu spojnice

februar

2009.

Amel Junuzović

CAD/CAM tehnologija u procesu modeliranja radnog vretena glodalice

januar

2010.

Radenko Doder

Korištenje CAM tehnologija za izradu kočionog diska

januar

2010.

Jasmin

Kanjić

Simulacija CAD/CAE sistema u procesu modeliranja bagerske kašike

april

2010.

Edin

Mravović

Dizajniranje vjetrenjače s vetikalnom osom rotacije

juli

2010.

Admir

Vuković

Modeliranje i provjera dimenzionalne tačnosti alata konstruisanih u CAD sistemu

novembar 2010.

Amir

Bevab

CAD/CAM podržano 5 osno programiranje

mart

2011.

Admir Sijamija

Primjena softverskog paketa "Autodesk Inventor” pri modeliranju alata i simulaciji procesa livenja plastike pod pritiskom

maj

2012.

3.7. Mentorstvo u izradi magistarskih radova i članstvo u komisijama za doktorske disrtacije

1. Edina Čmanjčanin, „Optimizacija arhitekture računara u korištenju trodimenzionalnih interaktivnih aplikacija (Catia)"., FIT Mostar (rad obranjen, juni 2012. ) - mentor rada.

2. Edin Šunje, „Optimizacija alata u funkciji parametara procesa injektivnog brizganja plastike", Mašinski fakultet u Mostaru (rad u toku izrade) - mentor rada.

3. Alen Hajdarović, „Razvoj CAPP sistema za rotacione elemente u web okruženju", Mašinski fakultet u Mostaru (rad u toku izrade) - mentor rada.

 

4. Mr.Isad Sarić, „Razvoj integrisanog CAD sistema za konstruisanje mehaničkih prenosnika snage”, Univerzitet u Sarajevu Mašinski fakultet, član Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije (rad u toku izrade)

OBRAZOVANjE

 

 

Stepen

Period obrazovanja

Mjesto obrazovanja

Doktorat

tehničkih nauka
 

 

decembar  2007

Univerzitet "Džemal Bijedić"u Mostaru (BiH)

Mašinski fakultet

 

Magisterij

tehničkih nauka

 

 

 

 

Novembar  1997 -

Decembar  2000

 

Univerzitet "Džemal Bijedić"u Mostaru (BiH)

Mašinski fakultet Smjer:  proizvodno mašinstvo

Diplomirani

inžinjer

 

 

 

Oktobar  1983 -

Septembar  1990

Univerzitet "Džemal Bijedić"u Mostaru (BiH)

Mašinski fakultet Smjer:

vazduhoplovni

 

 

RADNA  AKTIVNOST

 

Zvanje
Period
Institucija
Viši asistent
mart  2001 -
  2007
 
Univerzitet  "Džemal Bijedić"
Ekonomski fakultet
Mostar
 
Asistent
Decembar  1997 -
mart 2001
Univerzitet  "Džemal Bijedić"
Ekonomski fakultet
Mostar
Rukovodilac
1995-1997
Edukacioni Informatički centar „EU Administraciji” Mostar
Projektant
Juni 1990 –
Maj 1992
VI „SOKO” Mostar

 

PREGLED OBJAVLJENIH RADOVA

 

 

 

A) Publikovani naučni radovi u međunarodnim časposima:

 

1.       S. Rahimić, V. Višekruna, PROPOSES A METHODOLOGY AND ARCHITECTURE SUITABLE  FOR GENERATING THE PROCESS PLAN OF MACHINING PARTS: "Journal and Scientists” 2006

 

2.       Senad Rahimić, Vojo Višekruna, OPTIMIZATION OF  GENARATIVE CAPP SYSTEM WTIH MINIMUM COST PER PICE, Advances in Production Engineering & Managment, journal APEM, Number 4, ISSN- 6250, 2007.

 

B) Objavljeni naučni i stručni radovi

 

 

1.       S. Rahimić, Prilog analizi stanja informatičkih tehnologija u metalnoj industriji Mostar, sa akcentom na CAD, međunarodni stručni skup RIM-1999, Bihać, Bosna i Hercogovina 1999.

 

2.       S. Rahimić, B. Mijović. Projektovanje alata za duboko izvlačenje korištenjem baza podataka, međunarodni stručni skup, ZEPS 2000, Zenica, Bosna i Hercegovina 2000

 

3.       S. Rahimić, B. Mijović, Optimization tools for the deep drawing using database, 7th International scientific conference on production engineering, CIM 2001- Korčula 2001 Croatia.

 

4.       S. Rahimić, Development of CIM encirclement for deep drawing, 8th International scientific conference on production engineering, CIM 2002- Korčula 2002 Croatia.

1.       S. Rahimić, Using Taguchi Methods for deep drawing, 6th International Research/Export Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2003, Lloret de Mar, Barcelona, Spain, 2003.

 

2.       D. Petković, V. Višekruna, S. Rahimić, A contribution of generative GT-System in the filed of forging industry, 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELIGENT MANUFACTURING SYSTEM – IMS 2004 September 6-8. , 2004, Sakarya, Turkey.

 

3.       S. Rahimić, V. Višekruna, PROPOSES A METHODOLOGY AND ARCHITECTURE SUITABLE  FOR GENERATING THE PROCESS PLAN OF MACHINING PARTS,The 16th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young researchers and Scientists” (10) 19-22nd October 2005

 

4.       S. Rahimić, V. Višekruna, The architecture and methodology for rotational parts, 10th International Scientific Conference on Production Engineering CIM 2005, Croatia

 

5.       Radeslić, K.; Rahimić S.; Maksumić, I., DESIGN ROTATION PARTS IN  CAPP SYSTEMS USINIG OBJECT ORIENTED METHOD, The 17th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM, "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young researchers and Scientists” (10) 8-11nd November 2006

 

6.       S. Rahimić, V. Višekruna, MANUFACTURING COST ESTIMATION OF PROCESS PLANNING USING THE ABC METHOD, 10th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2006, Barcelona-Lloret de Mar, Spain, 11-15 September, 2006

 

7.       Rahimić, S., Višekruna, V., INTEGRACIJA CAD, CAM KROZ BAZU PODATAKA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MMA 2006 FLEXIBLE TECHNOLOGIES, University of Novi Sad,15-16 june, 2006.g.

 

8.       S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič, MODEL MINIMALNOG JEDINČNOG TROŠKA VARIJANTE TEHNOLOŠKOG PROCESA, MODEL MINIMALNOG JEDINČNOG TROŠKA VARIJANTE TEHNOLOŠKOG PROCESA, CIMOSovi IZZIVi CIMOSov dan raziskav 2006 – CRD '06, Koper, 17. november 2006

 

9.       S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič,OPTIMIZATION OF VARIANT  PROCESS PALNNING FOR GENARATIVE CAPP SYSTEM 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PRODUCTION ENGINEERING–CIM2007, Croatian Association of Production Engineering, Zagreb  2007

 

10.    Senad Rahimić, Vojo Višekruna, Jože Balič, PDES/STEP INORMATIONAL MODEL FOR PROCESS PLANNING WITH SUPORT COMPUTERS, 6th International Scientific Conference on Production Engineering DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION, Plitvice Croatia, 2007. 
 
11.  Rahimić, S., Višekruna, V., INTEGRACIJA CAD, CAM KROZ BAZU PODATAKA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MMA 2006 FLEXIBLE TECHNOLOGIES, University of Novi Sad,15-16 june, 2006.g.
 
12.  S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič, MODEL MINIMALNOG JEDINČNOG TROŠKA VARIJANTE TEHNOLOŠKOG PROCESA, MODEL MINIMALNOG JEDINČNOG TROŠKA VARIJANTE TEHNOLOŠKOG PROCESA, CIMOSovi IZZIVi CIMOSov dan raziskav 2006 – CRD '06, Koper, 17. november 2006 
 
13   S. Rahimić, V. Višekruna, Jože Balič,OPTIMIZATION OF VARIANT  PROCESS PALNNING FOR GENARATIVE CAPP SYSTEM 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PRODUCTION ENGINEERING–CIM2007, Croatian Association of Production Engineering, Zagreb  2007
 
14   Senad Rahimić, Vojo Višekruna, Jože Balič, PDES/STEP INORMATIONAL MODEL FOR PROCESS PLANNING WITH SUPORT COMPUTERS, 6th International Scientific Conference on Production Engineering DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION, Plitvice Croatia, 2007.
 
15.  S. Rahimić, Using CAD/CAM/CAE Systems for product development, 6th International Research/Export Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2002, Neum, B&H,  2002.
 
 16.   S. Rahimić, Computer-aided Integration of designe process development of deep-drawing parts, 4th International scientific conference on production engineering, RIM-2003, Bihać 2003.

 

C) Objavljeni materijali na web stranici mašinskog fakulteta www.mf.unmo.ba  kroz projekat DL (učenje na daljinu):

 

-         Skripta iz Osnovi informatike (http://www.mf.unmo.ba/osnovi%20informatike/osnovi%20informatike.pdf)

-         Skripta iz Programiranja (http://www.mf.unmo.ba/Programiranje.pdf)

-         Skripta iz CIM-a (http://www.mf.unmo.ba/skripta_CIM.pdf)

-         Interaktivni Test (http://www.mf.unmo.ba/test/index.php)

-         Multimedijalni primjeri iz CAD-a (www.mf.unmo.ba/CAD1.avi)
 
D) Istraživački projekti (kao saradnik Instituta Mašinskog fakulteta, Mostar)

 

Učešće u više istraživačkih projekata, iz oblasti izgradnje informacionih sistema, i drugih projekata iz oblasti mašinstva:

 

-         Projekat „Implementacija informatičkih tehnologija - MS Office" za za Privredni subjekt Hidroelektrane na Neretvi 2003.g..

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Mihajlo Huđec, Safet Isić

 

-         Projekat „Implementacija informatičkih tehnologija - MS Office za Privredni subjekt Granit d.o.o. Jablanica, 2004.g.

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Mihajlo Huđec, Safet Isić

 

-         Projekat „Plutajuća platforma” za HE Jablanica 2005.

Nosilac projekta: Dragi Tiro

Učesnici projekta: Senad Rahimić, Jusuf Kevelj

 

 

-         Projekat Pokretnih tribina za salu sjevernog logora 2007.

Nosilac projekta: Smail Klarić

Učesnici projekta: Senad Rahimić, Safet Isić, Mihajlo Huđec
 

 

E) Ostali projekti

Kandidat je obavljao i niz drugih dužnosti kao što su:

-         1995 g. Projekat „Edukacionog inforamtičkog centra pri EU Administarciji Mostar"

Nosilac projekta: Senad Rahimić i Zdenko Bagarić

Učesnici projekta: Milad Čerkić, Armin Zagorčić

-         1995.g. Projekta: „Edukacionog informatičkog centra - Bošnjački centar za kulturu"

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Miralem Isić, Salko Oruč

-         Projekat  „Univerzitetskog informatičkog centra", 1996.g.

Nosilac projekta: Senad Rahimić

 

-         Projekat „Inforamtičkog sistema" za Zavod za zdravstvo Mostara 1996.g.

Nosilac projekta: Senad Rahimić

 

-         Projekat „Implementacije optičke informatičke mrežena UniverzitetuDžemal Bijedić".1999 god.

Nosilac projekta: Nurudin Bijedić i Senad Rahimić

 

-         Projekat „Implementacija informatičkih tehnologija - AutoCAD" za za Privredni subjekt Hidroelektrane na Neretvi 2001.g..

Nosilac projekta: Senad Rahimić

Učesnici projekta: Mihajlo Huđec, Safet Isić

-         Projekat novog smjera na Mašinskom fakultetu „Kompjuterski inžinjering”, 2002.god.

Nosilac projekta: Senad Rahimić i Sead Pašić

 

-         Projekat "Informatizacija i razvoj jedinstvne studentske službe", uključen je u stručni tim Univerziteta za izradu softvera od 2004 godine.

-         Projekat „učenje na daljinu DL” Aktivno je uključen u projekt „Foruma Bosna" 2006-2007 god..

 

-         Član nastavno naučnog vijeća Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 2004-2008

 

F)  Lično usavršavanje i vještine

 

-         U okviru WUS projekta 2000.gof. završio kurs iz CNC programiranja u Austiji i dobio za to međunarodni certifikat CNC/NC programera.

 

-         U okviru DADA projekta boravio i radio  na katedri za CIM, Tehničkog Univerziteta Clasthal Njemačka.

 

 

G)           Posebna znanja i vještine

 

dobro poznavanje engleskog jezika

Odlično poznaje rad na računaru, posebno MS Office zatim softvere za CIM okruženje: AutoCAD, Solid Works, Mechanical Desktop,  Catia i dr..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.